Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com Statut spółki

Statut spółki


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Założycielem Spółki jest Wisła Płock SA.
 2. Spółka działa pod firmą Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Sekcja Piłki Ręcznej - Wisła Płock SA
 3. Siedzibą Spółki jest miasto Płock.
 4. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 5. Z zachowaniem obowiązujących przepisów Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach, izbach gospodarczych, fundacjach i innych podmiotach gospodarczych w kraju i za granicą.
 6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
 7. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym, ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej, innych właściwych przepisów oraz niniejszego Statutu.
 8. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
 9. Przewidziane przez prawo i Statut ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 10. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o „Spółce” i nic innego nie wynika z brzmienia, sensu lub celu poszczególnych postanowień Statutu oznacza to Sekcję Piłki Ręcznej - Wisła Płock Spółka Akcyjna.


§2
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  1. pozostała działalność związana ze sportem (93.19. Z),
  2. działalność klubów sportowych (93.12.Z),
  3. działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
  4. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.29.Z),
  5. działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z),
  6. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane (85.59.B),
  7. pozostałe pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z),
  8. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),
  9. fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (96.02.Z),
  10. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (96.04.Z),
  11. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z),
  12. działalność fizjoterapeutyczna (86.90.A),
  13. działalność paramedyczna (86.90.D),
  14. pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (86.90. E),
  15. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.1),
  16. sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.2),
  17. sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.74.Z),
  18. sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.71.Z)
  19. sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z),
  20. sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.62.Z),
  21. sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.64.Z),
  22. sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),
  23. sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach (47.8),
  24. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.9),
  25. restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne (56.10),
  26. przygotowywanie i podawanie napojów (56.30.Z),
  27. przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (56.2),
  28. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),
  29. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
  30. działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne (71.1),
  31. badania i analizy techniczne (71.20),
  32. reklama (73.1),
  33. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),
  34. działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),
  35. pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),
  36. realizacja projektów związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),
  37. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),
  38. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (42.9),
  39. sprzątanie obiektów (81.2),
  40. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.90.Z),
  41. działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (80.10.Z),
  42. działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (80.20.Z),
  43. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),
  44. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej nie sklasyfikowana (82.99.Z).
 2. Działalność wymagająca uzyskania koncesji lub zezwoleń na mocy odrębnych przepisów, może zostać podjęta przez Spółkę po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.


§3
KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

 

 1. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.725.300,00 zł (słownie: czternaście milionów siedemset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 147 253 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje imienne, w tym akcje:
  1. skreśla się,
  2. skreśla się,
  3. 15.500 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset) akcji imiennych serii C o numerach od nr C - 26 001 do nr C - 41 500, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  4. skreśla się,
  5. skreśla się,
  6. skreśla się,
  7. skreśla się,
  8. skreśla się,
  9. skreśla się,
  10. skreśla się,
  11. skreśla się,
  12. skreśla się,
  13. skreśla się,
  14. skreśla się,
  15. skreśla się,
  16. skreśla się,
  17. skreśla się,
  18. skreśla się,
  19. skreśla się,
  20. 9.435 (słownie: dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji imiennych serii U o numerach od nr U – 163 954 do nr U – 173 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  21. 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) akcji imiennych serii W o numerach od nr W - 173 389 do nr W — 188 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  22. 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii X o numerach od nr X - 188 389 do nr X - 198 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  23. 5.000 (słownie: pięć tysięcy) akcji imiennych serii Y o numerach od nr Y - 198 389 do nr Y - 203 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  24. 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii Z o numerach od nr Z - 203 389 do nr Z - 213 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  25. 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii AA o numerach od nr AA - 213 389 do nr AA — 223 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  26. 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii AB o numerach od nr AB — 223 389 do nr AB — 243 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  27. 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) akcji imiennych serii AC o numerach od nr AC - 243 389 do nr AC 255 388 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  28. 8.000 (słownie: osiem tysięcy) akcji imiennych serii AD o numerach od nr AD – 255 389 do nr AD – 263 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  29. 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii AE o numerach od nr AE – 263 389 do nr AE – 273 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock
  30. 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii AF o numerach od nr AF – 273 389 do nr AF – 293 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock,
  31. 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii AG o numerach od nr AG – 293 389 do nr AG – 313 388, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda akcja, objętych przez Gminę Miasto Płock.
 2. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji imiennych lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru). Kapitał zakładowy może być również podwyższony ze środków z kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego, z tym że wówczas należy pozostawić taką część kapitałów, które mogą być przeznaczone do podziału, jaka odpowiada niepokrytym stratom oraz akcjom własnym. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków Spółki może zostać powzięta, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk i opinia biegłego rewidenta nie zawiera istotnych zastrzeżeń dotyczących sytuacji finansowej Spółki.
 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie akcjonariusza za zgodą Walnego Zgromadzenia.
 4. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
 5. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę, z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje (akcje własne) celem umorzenia.
 6. Zbycie akcji imiennych wymaga uzyskania zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej.
 7. Akcje wydawane w zamian za wkłady niepieniężne nie mogą być zbywane ani zastawiane do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji.

 

§4
KAPITAŁY I FUNDUSZE W SPÓŁCE

 

 1. W Spółce istnieją następujące kapitały i fundusze:
  1. kapitał zakładowy,
  2. kapitał zapasowy,
  3. kapitały rezerwowe (w tym fundusze celowe),
  4. inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa lub utworzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.


§5
ZYSK SPÓŁKI

 

 1. Czysty zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz uchwały Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie może przeznaczyć zysk w całości do podziału lub przelać na kapitał zapasowy (rezerwowy) albo podzielić częściowo między akcjonariuszy i kapitał zapasowy (rezerwowy).
 2. Akcjonariuszom przysługuje prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom uchwałą Walnego Zgromadzenia. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie pokryte, zysk rozdziela się w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.
 3. Zarząd Spółki jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§6

 1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień niniejszego Statutu, w tym ustępu 2 poniżej, uchwały organów Spółki zapadają zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku gdy w głosowaniu Rady Nadzorczej, podjętej w trybie jawnym, zostanie oddana taka sama ilość głosów “za” i “przeciw”, uchwała zostaje podjęta jeśli głos “za” uchwałą został oddany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.


§7
WALNE ZGROMADZENIE

 

 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki.
 2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje reprezentujące co najmniej 10% kapitału zakładowego, w terminie 2 tygodni od dnia zgłoszenia żądania. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady; wniosek ten nie wymaga uzasadnienia.
 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych lub w Statucie.
 6. Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Dzień wysłania listów uważa się za dzień ogłoszenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 7. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Uchwały powzięte w ten sposób, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca.
 8. Uchwały można powziąć w sprawach nie objętych porządkiem obrad jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo, że nie były umieszczone w porządku obrad.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  2. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  3. decydowanie o podziale zysku, pokryciu straty oraz o sposobie wykorzystania kapitałów i funduszy (z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa),
  4. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  5. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  6. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
  7. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  8. powzięcie uchwały dotyczącej umowy o nabycie dla Spółki jakiegokolwiek mienia, za cenę przewyższającą jedną dziesiątą wpłaconego kapitału zakładowego, od założyciela lub akcjonariusza Spółki, zawartej przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki, chyba, że chodzi o nabycie mienia na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych, postępowaniu likwidacyjnym, upadłościowym i egzekucyjnym oraz do nabycia papierów wartościowych i towarów na rynku regulowanym,
  9. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  10. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  11. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
  12. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny składanych przez Zarząd sprawozdań i wniosków dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  13. rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariuszy,
  14. zmiana Statutu, zmiana przedmiotu działalności Spółki, podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  15. wyrażanie zgody na zbywanie lub obciążenie przez Spółkę akcji oraz na zbywanie lub obciążenie przez Spółkę akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w innych jednostkach,
  16. decydowanie o umorzeniu akcji i nabywaniu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz określanie warunków ich umorzenia,
  17. określenie dnia według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy oraz terminu wypłaty dywidendy,
  18. tworzenie kapitałów, funduszy oraz uchwalanie ich regulaminów,
  19. zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
  20. wyrażenie zgody na nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
  21. wyrażenie zgody na udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
  22. wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
  23. wyrażenie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego, oddziałów, przedstawicielstw i filii,
  24. nabycie, objęcie udziałów, akcji w innych spółkach,
  25. podział, połączenie, przekształcenie Spółki,
  26. rozwiązanie Spółki,
  27. podejmowanie uchwał dotyczących ustanowienia likwidatorów,
  28. wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie,
  29. zatwierdzanie planów zakupowych wraz z procedurami w zakresie planowania i dokonywania zakupów,
  30. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.
 10. Z zastrzeżeniem ust. 11, jedna akcja daje prawo do jednego głosu.
 11. Akcje serii C o numerach od nr C - 26 001 do nr C - 41 500 są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że na jedną akcję przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu, z tym zastrzeżeniem, że:
  1. uprzywilejowanie akcji uzależnione jest od wniesienia przez akcjonariusza jednorazowej dopłaty w wysokości 700 000 PLN,
  2. wykonywanie szczególnych uprawnień z akcji uprzywilejowanych możliwe jest od momentu zakończenia roku obrotowego, w którym została wniesiona dopłata, o której mowa w lit. a),
  3. uprzywilejowanie akcji wygasa w przypadku zgłoszenia żądania przez akcjonariusza przekształcenia akcji z imiennych na akcje na okaziciela,
  4. uprzywilejowanie akcji nie wygasa w przypadku ich zbycia, o ile zbycie dotyczy wszystkich akcji, o których mowa w ust. 2, i na rzecz jednego podmiotu. W przypadku zbycia części akcji uprzywilejowanych, lub na rzecz więcej niż jednego nabywcy, uprzywilejowanie wygasa w stosunku do wszystkich akcji.
 12. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.


§8
RADA NADZORCZA

 

 1. Rada Nadzorcza liczy od 3 do 10 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wyznaczanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołuje założyciel.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji wynoszącej trzy lata.
 4. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Walnemu Zgromadzeniu za pośrednictwem Zarządu Spółki.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać - z tytułu sprawowania tej funkcji, wykonywania swoich obowiązków - wynagrodzenie na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
 6. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą wykonywać na rzecz Spółki żadnych innych prac poza czynnościami nadzoru.
 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące bądź na pisemny wniosek jednego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusza lub Zarządu. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia stosownie do wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 8. O posiedzeniu zawiadamia się członków listami poleconymi lub telefaksem - z podaniem terminu, miejsca i porządku obrad - wysłanymi co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenia mogą odbywać się bez formalnego zwołania (bez zawiadomienia) gdy wszyscy członkowie są obecni i wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia.
 9. Zmiana porządku obrad Rady Nadzorczej może nastąpić gdy na posiedzeniu są obecni wszyscy jej członkowie i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad .
 10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad dopiero w trakcie danego posiedzenia Rady Nadzorczej.
 11. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim przypadku uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 12. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w ust. lO i ll nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady oraz powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członka Zarządu.
 13. Rada Nadzorcza działa kolegialnie.
 14. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami są dokonywane wobec Przewodniczącego, a gdy to jest niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego.
 15. Składanie oświadczeń woli oraz podpisywanie dokumentów w imieniu Rady należy do obowiązków Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 16. Rada Nadzorcza może korzystać z usług doradców i ekspertów. Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu Spółki o zawarcie umowy z tymi osobami.
 17. Organizację i zasady pracy Rady Nadzorczej oraz współpracy z pozostałymi organami określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wymaga uchwały Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.
 18. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  1. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny,
  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
  3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  4. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować czynności,
  5. zawieranie umów o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu,
  6. kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu,
  7. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  8. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie,
  9. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia gdy Zarząd nie zwoła ich w terminie,
  10. opiniowanie spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia,
  11. wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
  12. opiniowanie przystąpienia do innej spółki, organizacji lub wystąpienia z nich,
  13. zatwierdzanie struktury organizacyjnej (np. Regulaminu Organizacyjnego) Spółki,
  14. reprezentowanie Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach członka Zarządu ze Spółką,
  15. zatwierdzanie zasad zarządzania środkami pieniężnymi wraz z procedurami postępowania w tym zakresie,
  16. zatwierdzanie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
  17. opiniowanie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
  18. zatwierdzanie polityki sponsoringowej wraz z procedurami postępowania w tym zakresie,
  19. opiniowanie planów zakupowych wraz z procedurami w zakresie planowania i dokonywania zakupów,
  20. opiniowanie kwartalnej informacji o jednoosobowej Spółce z udziałem Miasta Płocka.
 19. 19. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na:
  1. udzielenie przez Spółkę gwarancji i poręczeń o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
  2. wystawianie weksli,
  3. nabycie i zbycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość 60.000,00 (sześćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 200.000,00 (dwieście tysięcy) EURO w złotych^ obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
  4. zawarcie umowy, której przedmiotem jest darowizna lub inne nieodpłatne świadczenie, o wartości przekraczającej równowartość 5.000,00 (pięć tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
  5. udzielenie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
  6. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki o wartości przekraczającej równowartość 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) EURO w złotych, obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy,
  7. zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość 30.000 (trzydzieści tysięcy) EURO w złotych obliczonej według średniego kursu ogłoszonego przez NBP według stanu na dzień zawarcia umowy.

 

§9
ZARZĄD

 1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 6 członków.
 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. Członków pierwszego Zarządu powołuje założyciel.
 3. Ustalanie wynagrodzenia oraz zawieranie umowy o świadczenie usług zarządzania z członkami Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej.
 4. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej bezpośrednio, lub za pośrednictwem innego członka Zarządu.
 5. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach - z ważnych powodów - przez Radę Nadzorczą.
 6. Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10 % udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki. Zgody udziela organ uprawniony do powołania Zarządu.
 7. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla innych organów przez przepisy prawa i Statut.
 8. Uchwały Zarządu wymagają sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki gdy przed ich załatwieniem choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się ich przeprowadzeniu oraz wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności:
  1. ustalenie Regulaminu Zarządu, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,-
  2. ustalenie Regulaminu Organizacyjnego, zatwierdzanego przez Radę Nadzorczą,
  3. powołanie prokurenta,
  4. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia oraz do Rady Nadzorczej,
  5. przyjęcie rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 18 pkt 17 Statutu,
  6. przyjęcie wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 pkt 19 i § 8 ust. 18 pkt 17 Statutu,
  7. udzielanie kredytów lub pożyczek, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 pkt 21 i § 8 ust. 19 pkt 5 Statutu,
  8. zaciąganie kredytów lub pożyczek, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 pkt 22 i § 8 ust. 19 pkt 6 Statutu,
  9. udzielanie gwarancji i poręczeń, z zastrzeżeniem § 8 ust. 19 pkt 1 Statutu,
  10. wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 8 ust. 19 pkt 2 Statutu,
  11. nabycie i zbycie składników majątku trwałego, z zastrzeżeniem § 7 ust. 9 pkt 20 i § 8 ust. 19 pkt 3 Statutu,
  12. tworzenie i likwidacja spółek, oddziałów, przedstawicielstw i filii po uprzednim wyrażeniu zgody przez Walne Zgromadzenie.
  13. zaciąganie innych zobowiązań w imieniu Spółki, z zastrzeżeniem § 8 ust. 19 pkt 7 Statutu
 9. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki w przypadku Zarządu wieloosobowego jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki jest upoważniony jednoosobowo członek Zarządu.
 10. Organizację, zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Spółki określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany w Regulaminie Zarządu wymaga uchwały Zarządu oraz zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.
 11. W ciągu 7 dni od pozyskania informacji o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki Zarząd jest obowiązany przekazać Akcjonariuszowi jednolity tekst Statutu. W okresie, gdy Gmina Miasto Płock jest jedynym Akcjonariuszem Spółki przysługuje jej prawo do:
  1. otrzymywania kwartalnego sprawozdania z działalności Spółki,
  2. otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki,
  3. otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
  4. otrzymywania rocznych planów w zakresie działalności merytorycznej, finansowej i inwestycyjnej,
  5. otrzymywania wieloletnich planów rozwoju (strategii) i wieloletnich planów inwestycyjnych,
  6. otrzymywania wszelkich wnioskowanych informacji.
 12. Pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy jest Spółka. Czynności w sprawach z zakresu pracy są podejmowane przez Prezesa Zarządu lub osoby przez niego upoważnione 

 

 

Najlepsi

średnia: 4.4
średnia: 4.3
średnia: 4.21

Najskuteczniejsi

129 G / 29 M
PGNiG Superliga: 95 G / 22 M
Puchar Polski: 12 G / 1 M
Liga Europejska: 22 G / 6 M
116 G / 29 M
PGNiG Superliga: 93 G / 22 M
Puchar Polski: 4 G / 1 M
Liga Europejska: 19 G / 6 M
106 G / 30 M
PGNiG Superliga: 84 G / 23 M
Puchar Polski: 3 G / 1 M
Liga Europejska: 19 G / 6 M

Dane rejestrowe

SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ WISŁA PŁOCK S.A.
PL. CELEBRY PAPIESKIEJ 1
09-400 PŁOCK
NIP 7743157263
SAD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000359753
kapitał zakładowy: 15.842.800,00 zł