REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH
Organizowanych przez Sekcję Piłki Ręcznej WISŁĘ PŁOCK SA
w hali widowiskowo-sportowej ORLEN ARENA w Płocku

w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 20.03.2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami)

 

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy każdej imprezy masowej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 r., Nr 62 poz. 504 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „imprezą masową”, organizowaną przez Sekcję Piłki Ręcznej Wisłę Płock SA zwaną dalej „organizatorem” na terenie Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA przy Placu Celebry Papieskiej 1.
 2. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Imprezy oraz Regulaminem Obiektu i zastosować się do postanowień w nich zawartych.
 3.  Uczestnik przebywający na terenie imprezy masowej podlega obowiązującym aktualnie przepisom prawa, przepisom organizatora rozgrywek i Regulaminu Imprez Masowych. Wejście na teren imprezy jest traktowany jako akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Impreza ma charakter odpłatny. Wstęp na imprezę możliwy jest wyłącznie za okazaniem pracownikowi ochrony działającej w imieniu organizatora, ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej w tym: Biletu wstępu, Zaproszenia, Akredytacji, Identyfikatora, oraz dowodu tożsamości.
 5. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych uczestników z poszanowaniem czci i nietykalności cielesnej innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu imprez masowych oraz regulaminu obiektu ORLEN ARENA, w którym odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom porządkowym wydawanym przez członków służby ochrony z ramienia organizatora.
 6. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na biletach, oraz do przebywania wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 7. Uczestnicy imprezy mogą przebywać na terenie obiektu do zakończenia imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy.
 8. Organizator wykonując postanowienia niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu, działa poprzez pracowników Agencji Ochrony, stanowiących służbę ochrony organizatora, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas imprezy masowej.
 9. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących lokalizacji poszczególnych sektorów i miejsc, wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet itp. udziela służba ochrony organizatora.
 10. Uczestnik imprezy zobowiązany jest stosować się do poleceń organizatora, służby ochrony, spikera zawodów, Policji i Straży Pożarnej.
 11. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do informowania organizatora lub służbę ochrony o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
 12. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem przypadkach.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na imprezę, w przypadkach określonych przepisami prawa. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.
 15.  Na mocy Art. 9 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009r. z póź. zm. Organizator i podmioty upoważnione do dystrybucji biletów na imprezy masowe organizowane przez Organizatora, mogą podczas sprzedaży biletów wstępu żądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
 16. Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy psów lub innych zwierząt.
 17. Zabronione jest, bez pisemnej zgody organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, a także wnoszenie i posiadanie takich urządzeń w trakcie trwania imprezy.
 18. Na terenie i w trakcie trwania imprezy masowej Zabrania się:
  1. wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych,
  2. spożywania substancji psychotropowych na terenie imprezy masowej i w trakcie jej trwania zabrania,
  3. wnoszenia butelek szklanych i plastikowych, puszek i pojemników do rozpylania gazu, wyrobów pirotechnicznych materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  4. wnoszenia urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej), w tym trąbek, wuwuzeli i urządzeń z napędem mechanicznym lub elektrycznym,
  5. zajmowania miejsca w innym niż jest wskazane na dokumencie uprawniającym do uczestnictwa w imprezie masowej,
  6. wejścia na teren imprezy masowej bez odpowiedniego dokumentu uprawniającego do wejścia na teren imprezy masowej,
  7. rzucania jakichkolwiek przedmiotów na teren boiska i innych sektorów,
  8. zakłócania porządku publicznego i trwającej imprezy masowej,
  9. rozniecania ognia, rac i fajerwerków,
  10. naruszenia nietykalności cielesnej pracownika służby porządkowej lub służby informacyjnej,
  11. zakrywania twarzy w celu uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby,
  12. używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa,
  13. śpiewania haseł i piosenek niezwiązanych z imprezą masową,
  14. śpiewania haseł i piosenek obrażających innych uczestników imprezy masowej, zawodników, zaproszonych gości, sponsorów, oraz przedstawicieli organizatora,
  15. śpiewania piosenek i przyśpiewek zakazanych, rasistowskich, politycznych, obraźliwych i innych o treściach obscenicznych, wulgarnych lub obraźliwych,
  16. nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, wydawania okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu,
  17. wywieszania flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych,
  18. umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub zakrywający materiały reklamowe lub wyjścia ewakuacyjne,
  19. wchodzenia i wieszania się na barierkach,
  20. wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla widzów, w tym: płytę boiska wraz z terenem wyłączonym z dostępu dla widzów, szatnie, pomieszczenia klubowe, pomieszczenia administratora Hali widowiskowo – sportowej ORLEN ARENA, oraz inne do których dostęp posiada organizator imprezy masowej i administrator hali,
  21. palenia tytoniu na terenie imprezy masowej,
  22. przebywania osób nietrzeźwych,
  23. rzucania przedmiotami,
  24. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, oraz niszczenia infrastruktury obiektu.
 19. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, oraz używanie urządzeń sygnalizacji pożaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 20. Służby porządkowe są obowiązane odmówić  wstępu na imprezę masową osobie:
  1. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ust. 1 pkt. 1-3 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, tj. sprawdzania i stwierdzania uprawnień do uczestnictwa w imprezie masowej, legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w art. 8 ust.2 w/w Ustawy,
  2. wobec której wydano orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową lub przebywania w miejscach prowadzenia imprez masowych, oraz osób wobec których został wydany zakaz stadionowy,
  3. posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, lub substancje odurzające,
  4. nieposiadającej dokumentu tożsamości,
  5. znajdującej się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, psychotropowych bądź innych działających podobnie,
  6. posiadającej broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
  7. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
  8. kierującej obraźliwe okrzyki wobec innych uczestników imprezy masowej,
  9. wnoszącej transparenty, flagi i elementy oprawy meczowej niezwiązanej z imprezą masową lub obraźliwych,
  10. osobie małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 21. Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
  1. sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestnictwa w imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagaży i odzieży, w celu stwierdzenia dostosowania do wymogów art. 8 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych, a w szczególności do zakazu wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby uczestniczące w tej imprezie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych. Wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo-niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  4. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócających porządek publiczności lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu (terenu), a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
  5. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 22. Służba porządkowa uprawniona jest do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonywania poleceń służby ochrony wydawanych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu.
 23. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo-niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych itp.
 24. Na terenie imprezy masowej i w trakcie jej trwania zabrania się spożywania alkoholu, z zastrzeżeniem zapisów Art. 8a Ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31.08.2011r., substancji psychotropowych, oraz palenia tytoniu.
 25. Przedstawiciele prasy, radia, portali internetowych i telewizji mogą przebywać na terenie imprezy masowej, pod warunkiem posiadania przy sobie aktualnej legitymacji prasowej i karty akredytacyjnej wydanej przez organizatora.
 26. Rejestracja imprezy możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy takową zgodę wydał organizator z zachowaniem wymogów organizatora rozgrywek. Osoby naruszające zakaz rejestracji imprezy masowej zostaną wydalone z terenu imprezy z jednoczesnym nakazem wydania zarejestrowanych materiałów.
 27. Organizator na mocy Art. 10 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, może odmówić wstępu na imprezę masową osobom objętym zakazem stadionowym, zakazem klubowym lub zakazem zagranicznym.
 28. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na terenie imprezy masowej ponoszą odpowiedzialność karną, oraz odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i kodeksu cywilnego.
 29. Osoba, która naruszyła niniejszy Regulamin zostanie usunięta z terenu imprezy masowej bez prawa zwrotu kosztów biletu.
 30. Organizator przewiduje zmienną liczbę uczestników imprezy masowej, uzależnioną od rodzaju rozgrywek, zainteresowania, oraz rangi przeciwnika. Ilość pracowników ochrony jest uzależniona od ilości miejsc udostępnionych uczestnikom imprezy, oraz przewidzianej liczby uczestników.

 

Regulamin Imprez Masowych zostanie umieszczony na terenie hali widowiskowo-sportowej oraz dostępny będzie na oficjalnej stronie internetowej klubu www.sprwislaplock.pl .

Płock, 09.07.2012r.

Sekcja Piłki Ręcznej WISŁA PŁOCK Spółka Akcyjna

Najlepsi

średnia: 4.7
średnia: 4.34
średnia: 4.29

Najskuteczniejsi

121 G / 32 M
PGNiG Superliga: 87 G / 21 M
Liga Mistrzów: 34 G / 11 M
110 G / 32 M
PGNiG Superliga: 76 G / 21 M
Liga Mistrzów: 34 G / 11 M
101 G / 35 M
PGNiG Superliga: 55 G / 23 M
Liga Mistrzów: 46 G / 12 M